Katalog informacij javnega značaja

Po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14), je informacija javnega značaja informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega gradiva, ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z drugim organom, ali pridobil od drugih oseb. Omenjeni zakon ureja postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije, javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb. Informacije javnega značaja so prosto dostopne fizičnim ali pravnim osebam. Način njihovega posredovanja podrobno določa Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in  95/11), ki določa tudi način njihovega posredovanja v svetovni splet, zaračunljivost stroškov takšnega poslovanja, ponovno uporabo informacij javnega značaja, ceno in druge pogoje takšne uporabe ter poročanje o zagotavljanju dostopa do informacij javnega značaja. Omenjena uredba določa tudi način priprave kataloga informacij javnega značaja.

OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv organa: Galerija Murska Sobota (v nadaljevanju GMS)
Naslov: Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota

Telefon: (02) 522 38 34
E-pošta: info.galerijams@siol.net
Spletna stran: https://www.galerija-ms.si

Odgovorna oseba: dr. Robert Inhof, direktor

Matična številka: 5676304000
Davčna številka: 88640485
Datum prve objave kataloga: 13.10.2008
Datum zadnje spremembe kataloga: 3.09.2018

Pravne podlage: Zakon o dostopu do informacij javnega značaja, Uredba o posredovanju informacij javnega značaja

Katalog je dostopen:

 • v elektronski obliki na spletni strani https://www.galerija-ms.si
 • v tiskani obliki v prostorih Galerije Murska Sobota, Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota, pri odgovorni osebi.

SPLOŠNI PODATKI O ORGANU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA GALERIJA MURSKA SOBOTA

Ustanovitev

Navedba ustanovnega akta: Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota, Uradni list RS Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17.04.2007

GMS deluje od leta 1965, ko je bil ustanovljen in zgrajen Razstavni paviljon arhitekta Franca Novaka v Murski Soboti. Do leta 1971 je paviljon deloval znotraj Pokrajinskega muzeja Murska Sobota, nato ga je prevzela Delavska univerza Murska Sobota. Pod njenim okriljem je deloval vse do leta 1978, ko so v Murski Soboti ustanovili Kulturni center Murska Sobota (od 1983 se je imenoval Kulturni center Miško Kranjec), ki je združeval delovne enote: Pokrajinsko in študijsko knjižnico, Pokrajinski muzej, Galerijo in Kino Park. Z ukinitvijo Kulturnega centra Miško Kranjec leta 1992 je Občina Murska Sobota z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota ustanovila samostojno kulturno ustanovo, vpisano pod številko registrskega vložka 1/1636 Okrožnega sodišča Murska Sobota z dne 10. 11. 1992, s sedežem zavoda v Murski Soboti, Kocljeva ulica 7. Leta 2007 sta MO Murska Sobota in Občina Moravske Toplice ustanovili javni zavod Galerija Murska Sobota.

Od leta 1980 dalje je sedež GMS na naslovu Kocljeva 7, Murska Sobota. Lastnica galerijske stavbe je MO Murska Sobota.

Opis delovnega področja organa

GMS izvaja dejavnost javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine na območju vseh 27 pomurskih občin.

Galerija izvaja v javnem interesu kot javno službo naslednje dejavnosti: ugotavlja, evidentira, dokumentira, raziskuje, zbira, hrani, vzdržuje, razstavlja in posreduje javnosti dela s področja vizualnih umetnosti: slikarstva, kiparstva, arhitekture, novih medijev, oblikovanja in drugih likovno – vizualnih prezentacij, posebej sodobne oz. moderne umetnosti, kot tudi starejših obdobij likovne umetnosti, ki se navezujejo na moderno umetnost,

 • sistematično dopolnjuje Stalno zbirko, jo hrani, vzdržuje in razstavlja kot muzej sodobne umetnosti,
 • zbira arhivsko in dokumentarno gradivo za nacionalni raziskovalni fond likovne umetnosti,
 • opravlja javno službo za področje sodobne likovne umetnosti na teritoriju občin ustanoviteljic,
 • prirejanje domačih in tujih umetniških razstav,
 • prirejanje slovenskih razstav v tujini,
 • propagiranje likovnih umetnosti z izdajanjem likovno-umetniških publikacij in drugih del s področja dejavnosti zavoda,
 • opravlja druge naloge, ki se nanašajo na arhivsko, dokumentarno, raziskovalno, publicistično in izobraževalno delo s področja likovne umetnosti,
 • izdaja in zalaga publikacije, ki izhajajo iz dejavnosti zavoda ali so ji namenjene,
 • prodaja publikacije, povezane z dejavnostjo muzeja,
 • druge naloge v skladu z zakonom.

Podatki o organizaciji organa

Organi GMS so:

 • direktor in
 • svet zavoda.

Svet zavoda

Svet zavoda sestavlja sedem članov, od tega so štirje predstavniki ustanoviteljev:

 • Jelka Geder-Kosi, predsednica
 • Stanislav Jančar, podpredsednik; Drago Rajbar, Bojka Veren, člana (imenovani s strani MO Murska Sobota)
 • Štefan Kodila, član (imenovan s strani Občine Moravske Toplice)
 • Mirko Rajnar, član (predstavnik t. i. zainteresirane javnosti, imenovan s strani DLUPP)
 • Irma Brodnjak Firbas, članica (predstavnica zaposlenih v galeriji).

Organigram organa

Seznam zaposlenih

 • Robert Inhof, direktor
  e-pošta: Robert.Inhof@guest.arnes.si
  tel: 02 522 38 32
 • Irma Brodnjak Firbas, kustodinja
  e-pošta: irma.brodnjak@siol.net
  tel.: 02 522 38 30
 • Jelka Geder-Kosi, muzejski vodnik
  e-pošta: jelka.geder-kosi@guest.arnes.si
  tel.: 02 522 38 34
 • Dalibor Geder, računovodja
  e-pošta: dalibor.geder@guest.arnes.si
  tel.: 02 522 38 35
 • Branko Horvat, strokovni delavec s posebnimi znanji in sposobnostmi
  Tel.: 02 522 38 36

Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja

Irma Brodnjak Firbas
Funkcija: kustodinja

Naslov: Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota
Telefon: (02) 522 38 30
e- pošta: irma.brodnjak@siol.net

Seznam sprejetih strateških dokumentov

 • Strateški načrt GMS 2018-2022
 • Letni poslovni in finančni načrt GMS 2018
 • Poslovna poročila GMS

Seznam vrst storitev

 • priprava razstav s katalogi
 • pedagoška in andragoška dejavnost

Seznam javnih evidenc

 • Seznam vabljenih na otvoritve in prireditve GMS
 • Seznam vabljenih na izobraževalne dejavnosti
 • Seznam medijev/novinarjev
 • Seznam umetnikov
 • Seznam osnovnih in srednjih šol ter vrtcev
 • Seznam zaposlenih
 • Galis: evidenca zbirk in digitalna inventarna knjiga

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa

 • Zakoni
 • Zakon o zavodih (ZZ) (Uradni list RS, št. 12/91, s spremembami).
 • Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo /ZUJIK/ (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
 • Zakon o varstvu kulturne dediščine /ZVKD – 1/ (Uradni list RS, št. 16/08, s spremembami).
 • Zakon o javnih uslužbencih /ZJU/ (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
 • Zakon o sistemu plač v javnem sektorju /ZSPJS/ (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
 • Zakon o delovnih razmerjih /ZDR/ (Uradni list RS, št. 42/02, s spremembami).
 • Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju /ZSDU/ (Uradni list RS, št. 42/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
 • Zakon o računovodstvu /ZR/ (Uradni list RS, št. 23/99, s spremembami).
 • Zakon o varstvu osebnih podatkov /ZVOP-1/ (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo).
 • Zakon o avtorski in sorodnih pravicah /ZASP/  (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
 • Zakon o dostopu do informacij javnega značaja /ZDIJZ/ (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
 • Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami).
 • Pravilniki, uredbe, sklepi:
 • Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 73/00 in 102/10).
 • Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 26/11).
 • Pravilnik o pripravništvu, strokovnih izpitih in pridobivanju nazivov za zaposlene v dejavnosti s področja varstva kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 31/96, 101/08 in101/08).
 • Pravilnik o strokovnih, prostorskih in tehničnih pogojih za izvajanje javne službe na področju varstva kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 113/00 in 16/08 – ZVKD-1).
 • Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine  (Uradni list RS, št. 73/00 in 102/10).
 • Pravilnik o postopku za izdajo dovoljenj za izvoz in iznos predmetov kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 26/11).
 • Uredba o vzpostavitvi muzejske mreže za izvajanje javne službe na področju varstva premične kulturne dediščine in določitvi državnih muzejev (Uradni list RS, št. 97/00, 103/00, 105/01 in 16/08 – ZVKD-1).
 • Pravilnik o napredovanju zaposlenih v javnih zavodih na področju kulture (Uradni list RS, št. 41/94, s spremembami).
 • Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16).
 • Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju  (Uradni list RS, št. 73/05, s spremembami).
 • Pravilnik o pridobivanju nazivov na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08, s spremembami).
 • Pravilnik o strokovnih izpitih na področju varstva kulturne dediščine in varstva arhivskega gradiva (Uradni list RS, št. 101/08, s spremembami).
 • Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS, št. 47/12).
 • Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR)
 • Kolektivne pogodbe:
 • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji  (Uradni list RS, št. 18/91-I, s spremembami).
 • Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, s spremembami).
 • Pravni akti muzeja:
 • Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Galerija Murska Sobota: Uradni list RS, št. 34/2007 z dne 17.04.2007.
 • Pravilnik o izrabi delovnega časa, odpiralnem času in vstopnini v Galeriji Murska Sobota
 • Sistemizacija del javnega zavoda Galerija Murska Sobota
 • Pravno informacijski sistem:
 • http://www.pisrs.si
 • Pravni red RS
 • Pravni red EU

OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Neposreden dostop:

 • na spletni strani Galerije Murska Sobota, z naslovom https://www.galerija-ms.si
 • osebno v Galeriji Murska Sobota, Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota, pri uradni osebi za posredovanje informacij javnega značaja.

Dostop na podlagi posebne zahteve:

Informacije javnega značaja, ki niso neposredno dostopne, vam bomo posredovali na vašo zahtevo. Zahtevo lahko vložite osebno v Galeriji Murska Sobota ali pisno na naslov Galerije Murska Sobota, Kocljeva 7, 9000 Murska Sobota, ali po elektronski pošti info.galerijams@siol.net .

Stroškovnik za uporabo informacij javnega značaja

Vpogled v zahtevano informacijo javnega značaja je brezplačen. Zaračunava se le materialne stroške, ki nastanejo pri posredovanju informacij javnega značaja (prepis, kopija, elektronski zapis). Stroškovnik posredovanja informacij javnega značaja je enak cenam, navedenim v Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14 in 50/14) in Uredbi o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 76/05, 119/07 in 95/11).

Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

Evidenca in podatki arhivskega, dokumentarnega in knjižnega gradiva.